Developments concerning bad debts - VAT and purchase tax (Article in Hebrew).

בחודש דצמבר אירעו התפתחויות חשובות בנוגע להחזרי מע"מ ומס קניה בגין חובות אבודים: מדובר בפסק דין חדש של בית המשפט המחוזי בת"א בפרשת קלאבמרקט (מע"מ) ובביטול מוסכם של פסק הדין שהכיר בחובות אבודים לענין מס קניה.

כידוע, בית המשפט העליון קבע בהלכת אלקה אחזקות משנת 1999, כי הפסד המע"מ, הנובע מחדלות פירעון הלקוח, ייפול על המדינה, ולפיכך, זכאי עוסק לקבל את החזר המע"מ ששילם בגין חוב הלקוח שהפך לחוב אבוד.  הלכה זו משמעותה כי בית המשפט ראה ברשויות המס "מפזר נזק יעיל" יותר מן העוסק שנפגע.   מייד לאחר מתן פסק דין אלקה, רשות המיסים ניסתה להצר ככל האפשר את תחולתה של הלכה זו , בכך שקבעה דרישות נוקשות כבסיס להכרה בחובות כ"חובות רעים".

לאחרונה, רשות המסים ניסתה ללכת צעד נוסף, ולכרסם בהלכת אלקה, במסגרת הליכי הקפאת ההליכים של קלאבמרקט רשתות שיווק, בכך שדרשה לחייב את קלאבמרקט (או למעשה את קופת הסדר הנושים שלה) בהחזרי המע"מ אשר הספקים ידרשו ממנה בגין החובות הרעים. משמעות דרישה זו הינה הקטנת קופת הסדר הנושים בסכום הזהה לסכום המע"מ שייזקף לטובת הספקים ובכך החזר בדלת האחורית של תשלום המע"מ לפתחם של הספקים.

באופן רגיל, כאשר הלקוח חדל הפירעון ממשיך בפעילותו העסקית, זכאיות רשויות מע"מ לחייבו במע"מ בגין החשבוניות אשר לא נפרעו על ידו (בדרך של ביטול הקיזוז של מס התשומות בגין החשבוניות הנ"ל) . האם רשויות מע"מ יכולות לפעול כך גם כאשר הלקוח חדל הפירעון נמצא בהליכי הקפאת הליכים והסדר נושים?

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ורדה אלשיך, אשר דנה בדרישה זו קבעה כי בית המשפט העליון בהלכת אלקה ביקש ליצור נתק מסוים בין זכאות העוסק להחזר מע"מ במקום בו נוצר כשל תמורה, לבין ההחזר האפשרי של מס התשומות לידי רשויות המס.
הסדר הנושים מטרתו לתת לחברה אפשרות לפתוח דף חדש, אגב תיעול כל חבויותיה אל תוך קופת ההסדר, המשלמת את החלק היחסי המוסכם לנושים השונים. לדעת בית המשפט המחוזי היות וגודלה של קופת ההסדר הינו סכום שאינו משתנה, חיובה של קלאבמרקט בסכומים אשר יוכרו כחובות רעים, משמעה גביית אותו החיוב מאותם הנושים - ובעיקר מן הנושים הלא מובטחים אשר הם אלה אשר פנו לרשויות המס בבקשה להכיר בהחזרי המס בגין חדלות הפירעון של קלאבמרקט, ולכך בית המשפט המחוזי סירב להיענות תוך שמירה על העקרון, לפיו הנושאת בנזק החובות האבודים תהיה המדינה (בש"א 23560/05 רו"ח טרבלסי ואח' נ' רשות המסים). על החלטה זו הוגש בסוף דצמבר ערעור על ידי רשות המיסים לבית המשפט העליון.

עוד בעניין חובות אבודים ורשויות המס, נציין כי בית המשפט העליון ביטל בחודש דצמבר את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, בענין תדמור תעשיות (בכינוס נכסים), אשר קבע כי מפעל שמכר טובין טעוני מס קניה זכאי להחזר מס קניה ששילם בגין חובות אבודים. הביטול נעשה במסגרת הסכם פשרה בין רשות המסים לבין כונסת הנכסים של החברה, מבלי שבית המשפט העליון דן בנושא ההכרה בחובות האבודים לענין מס קניה. בינתיים, הוגש לבית המשפט המחוזי בת"א ערעור על שומת מס קניה ע"י יצרנית בירה, אשר קיזזה את סכומי מס הקניה בגין חובות אבודים מסכומי מס קניה שוטפים, וכתוצאה מכך הוצאה לה שומה, עליה היא חולקת בערעור (ע"ש 1254/07 טמפו תעשיות בירה בע"מ נ' ממונה מס קניה ת"א).