Reform in Examinations of Accord with Standard (Article in Hebrew).

ב- 1.6.05 החל משרד התמ"ת בשלב הראשון של הרפורמה בבדיקות התאמה לתקן רשמי של טובין מיובאים

 

כיצד תשפיע הרפורמה על ציבור היבואנים, מבחינת מהירות שחרור הטובין מהמכס והפחתה בעלויות השחרור וכיצד נערך משרד התמ"ת לבצע אכיפה של התקנים הרשמיים בעידן של הקלות בכניסה לישראל

 

על פי החלטת הממשלה מחודש אפריל 2004, אשר אימצה את המלצות ועדה ציבורית שהוגשו בשנת 2002, חולקו המוצרים לגביהם קיימים תקנים רשמיים לארבע רמות בדיקה, לפי רמת הסיכון הטמונה בהם לבריאות ובטיחות הציבור.

לגבי טובין המיועדים לשימוש בתעשיה בלבד ולא על ידי הצרכן, נכנסה רפורמה לביצוע מידי ב- 1.6.05 ושחרורם מפיקוח המכס אינו מותנה עוד בקבלת אישור על עמידה בתקן. מדובר בטובין כמו, למשל, נתיכים, ספקי כח לריתוך, יריעות דו שכבתיות מפוליאתילן וציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך, לגביהם יינתן פטור מראש על פי סעיף 2(ד) לצו יבוא חופשי על ידי הממונה על התקינה במשרד התמ"ת. לגבי תעשיינים המייבאים טובין אלה יש בכך הקלה משמעותית, הן עקב העדר צורך להמציא את אישורי מכון התקנים והן עקב החסכון בתשלום הוצאות הבדיקות

 

לגבי טובין שרמת הסיכון בהם נמוכה, כמו אריחי רצפה, אסלות קרמיות, אגדים לשימוש רפואי ומוצרי בטון לריצוף, תידרש הצהרת היבואן בלבד על עמידת המוצרים בדרישות התקנים הרשמיים ולא יהיה צורך בבדיקת מכון התקנים כתנאי לשחרור המוצר מהמכס
 

ההסדר לגבי קבוצה זו ייכנס לתוקפו תוך חודשים ספורים, ויביא להפחתת עלויות ניכרת תוך חסכון עלות בדיקת האב טיפוס ועלויות המצאת אישורי המכון לכל שחרור, כמו - גם הקלה בשחרור הטובין מבחינת מהירות ונוחות.

 

לגבי טובין שרמת הסיכון הטמונה בהם בינונית, כמו משקפי שמש, נורות, שטיחים, חלקי חילוף לרכב ואבקות כביסה, יידרש אישור חד פעמי של דגם (אב טיפוס) המוצר והצהרת היבואן במשלוחים שוטפים כי המוצרים המשוחררים זהים לדגם שאושר ועומדים בדרישות התקן, ללא צורך בבדיקת ההתאמה של מכון התקנים בכל משלוח ומשלוח.
 

גם ההסדר לגבי קבוצה זו ייכנס לתוקפו תוך חודשים ספורים ויביא להפחתה משמעותית בהוצאות התקינה, שיצומצמו לבדיקת אב טיפוס בלבד, ללא צורך בתשלום עבור בדיקות ההתאמה בכל שחרור ושחרור

בקבוצה האחרונה של מוצרים, שרמת הסיכון הטמונה בהם הינה הגבוהה ביותר, כמו צעצועים לילדים, מוצרי חשמל ביתיים, ריהוט ומעליות, לא יחול שנוי לעומת המצב כיום, דהיינו, תידרש בדיקת אב טיפוס לכל דגם, וכן יידרש להמציא למכס אישור מכון התקנים בדבר התאמה לתקן, בכל משלוח ומשלוח

ההתפתחויות האחרונות בנושא בדיקות התקינה קשורות גם לעניין "המונופול" המצוי בידי מכון התקנים בקשר לביצוע הבדיקות. בנושא זה, דחה בית המשפט העליון ביום 9.6.05 את עתירות איגוד לשכות המסחר ומעבדת איזוטופ בע"מ, לפתוח את שוק הבדיקות לתחרות, ונקבע כי מכון התקנים ימשיך להיות הגוף הבלעדי שיבצע את הבדיקות

מדובר ברפורמה מרחיקת לכת, שתאפשר לשחרר מוצרים רבים ללא בדיקות התאמה לתקן בעת השחרור מהמכס ואף תפטור מוצרים אחרים מבדיקות אב-טיפוס. יחד עם זאת, אין מדובר בביטול התקנים הרשמיים: תקנים אלה ימשיכו להיות מחייבים, תוך העברת נקודת הפיקוח מן הגבולות (בבקרת המכס) אל תוך השווקים. שינוי זה חייב הגברה ברמת האכיפה והענישה, ובהתאם לכך, אישרה ביום 18.5.05 ועדת הכלכלה של הכנסת את נוסח תיקון מס' 6 לחוק התקנים, לקראת הקריאה השניה והשלישית בכנסת. על פי התיקון לחוק, תחול החמרה ניכרת בענישה, הן על ידי הגדלת קנסות מסדר גודל של 20,000 ש"ח כיום, לקנסות בגובה עד 400,000 ש"ח (לתאגיד המוכר מוצר שאינו עומד בתקן רשמי) והן על ידי החמרה בעונשי מאסר, לתקופה מכסימלית של שנה, בגין  יבוא ומכירה של מצרך שלא עומד בדרישות תקן רשמי. על פי התיקון לחוק, נקבעה אחריות אישית של נושא משרה בתאגיד (מנהל פעיל בחברה, יו"ר הדירקטוריון ואחרים) בנוסף על אחריות התאגיד ונושא משרה שיפר את חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למניעת העבירות, יהיה חייב בתשלום קנס באופן אישי

 

בנוסף להחמרה בענישה, הורחבו סמכויות הממונה על התקינה במשרד התמ"ת, במקרים בהם מתגלה חשד כי מוצרים הנמצאים בחנויות אינם עומדים בתקן, באופן המסכן את בריאות ובטיחות הציבור
 

באותם המקרים רשאי יהיה הממונה לתפוס את המוצרים ולעכבם עד לעריכת הבדיקות להוכחת עמידת הטובין בתקן, לרבות פרסום אזהרה לציבור בדבר החשש לפגיעה בבריאותו או בבטיחות בשימוש במוצרים

מי שסובר כי מרגע הפעלת הרפורמה לגבי המוצרים שרמת הסיכון בהם הינה בינונית או נמוכה, ניתן יהיה להגיש הצהרות כלאחר יד, בדבר עמידה בתקן, תוך העלמות מדרישות התקנים הרשמיים, צפוי לביקורות של משרד התמ"ת - בהן ייבדק האם התצהיר שהוגש על ידי היבואן אכן מתייחס לדגמי המוצרים ששווקו על ידו והאם אישור התקן לא ניתן על בסיס מסמכים כוזבים. הפרת הוראות התקנים בנסיבות אלה עלולה להסתיים בקנסות כבדים מאד אף ביחס לנושאי משרה בתאגידים ובעונשי מאסר, בניגוד למצב ששרר עד היום, שהתאפיין בהעדר עונשי מאסר ובהטלת קנסות בלתי מכבידים